Mission/vetenskap

OBS nedan är c 5 år gammal text som avses uppdateras väl! Årtal längst ner är det enda som är uppdaterat!

 

Nedan utgör en förklaring varför vi jobbar med MindBioFeedback
För er som tycker texten är svår så jobbar vi på att förenkla den.

Kort sammanfattning
Eftersom fortfarande effektiv biopsykosocial medicinsk kunskap och praktik lyser med sin frånvaro inom traditionell medicin och psykologi – med relevans också för icke-kliniska verksamheter – avseende livsstilsrelaterade sjukdomar och mentala problem trots engagerade insatser av kollegor inom olika områden ser jag efter c 30 års ansträngningar ser jag ingen annan möjlighet än att via nystartade MindBioFeedback erbjuda enkla, effektiva redskap för egeninsatser via utbildning och coachning för intresserade för förebyggande och/eller åtgärdande insatser. Visst sker ett långsamt frigörande från läkemedelsberoendet inom traditionell medicin men det saknas en biopsykosocial medicinsk plattform (paradigm) som kan hantera verkligheternas komplexitet!

Utgångspunkter
Vår kunskap/vetenskap om verkligheten och dess komplexa, integrerade samspel är begränsad av flera skäl varav ett är att grund- och tillämpad kunskap om vår egen ytterst komplexa hjärna (det mest komplicerade i universum som vi känner till) är begränsad – alltså, vi förstår ej riktigt med det som vi skall förstå med.

Redan Thales (https://sv.wikipedia.org/wiki/Thales och https://sv.wikipedia.org/wiki/Thales) insåg detta och kan ses som den förste att introducera ”win-win” inom kunskapsutvecklingen – något som verkar vara glömt i stor utsträckning i dagens vetenskapssamhälle. Trots omfattande ansträngningar under flera tusen år har vi fortfarande mycket kvar till en mer ingående, integrerad ”holistisk” kunskap och dess praktiska tillämpning, speciellt inom de flesta samhälls- och (ännu mer speciellt) medicinska områden.

Samtidigt så har vi några grundstenar som vi kan med stor tillit vila på och bygga vidare både kunskapsmässigt och praktiskt tillämpat. Med ödmjukhet och i win-win anda á la Thales, där inom medicinska områden patienten skall ses som en, av oss, utbildad resurs (se mer längre ner) kan vi tillsammans vidare utveckla olika, framför allt livsstilsrelaterade medicinska områden (prevention och åtgärdande) men också dagliga beteenden allt från prestation och hälsa hand i hand inom olika yrken inklusive idrott på olika nivåer. Alltså, mänskliga prestationer, relationer och samhälls- och hälsoutveckling i vårt kulturella, danande sociala-ekologiska sammanhang som dessutom varierar inom och mellan individer, situationer, samhällen och etiska, moraliska, ekologiska och fysiska förutsättning – som utgör mer eller mindre flexibla ramar för vår utveckling.

MindBioFeedback bygger på tillämpning av vår tillämpning av kunskaper om autonoma nervsystemets och dess (individuella) beteenden som en gemensam ”nämnare”, utgångspunkt och förutsättning för mänskligt, konstruktivt fungerande i en ytterst komplext biopsykosocialt-kultureltt sammanhang som inom medicinen representeras biopsykosocial medicin (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19913665 som dock ännu inte är välkänt och tillämpat tillfredsställande inom den traditionella (reduktionistiska) skolmedicinen)

Vi kan (grovt men praktiskt mer lättförståeligt) förenkla och använda begreppet livsstilsmedicin där medicin betyder ”läkekont, läkebeteende” (och inte farmakologiska substanser) och livsstils vad vi äter, ur vi andas, rör oss, tänker/planerar, relaterar … och dess konsekvenser för livsstilsrelaterade sjukdomar som autoimmuna, hjärt-kärl (t.ex. högt blodtryck), mentala problem (t.ex. ADHD) etc. där vi fokuserar på två områden i början (i nystart som grundar sig på 30 års arbete, http://www.avhandlingar.se/om/Bo+von+Sch%C3%A9ele/) av ADHD och prestation inom idrott på elitnivå.

Mer ingående information om hur vi tillämpar våra kunskaper och erfarenheter om autonoma nervsystemets (speciellt på individnivå) beteende och funktioner på annat håll. Men vi kan konstatera att det har avgörande effekter på vår hälsa och livskvalitet liksom prestationsförmåga, allt från normalisera vårt blodtryck till att våra ”cool” vid straffläggning i avgörande läte i en fotbollsmatch.

Grundprincip vi utgår ifrån är

  1. Ge en människa en fisk, och hon kan bli mätt för en dag, lär henne fiska så kan hon bli mätt för hela livet – om det finns fisk och om hon har verktyg och vet hur hon själv kan använda dem.
  2. Utifrån gammal visdom, t ex enligt Aristoteles “princip” (i min tolkning): “Vi formas genom upprepade beteenden d.v.s. vi “är” vad vi gör. Framstående egenskaper (t ex hälsobefrämjande beteenden) är inte en tillfällig handling utan en konsekvens av en vana, automatiska beteenden”. Konsekvens: Vår historia kan avgöra vår framtid! Om vi inte, OBS, Genom upprepade konstruktiva beteenden ändrar historiens inflytande!

Alltså: För att förstärka våra hälsobefrämjande system och även samtidigt förändra negativa/destruktiva yttre och inre skapad stress och livsstilsrelaterade sjukdomar/problem behövs kunskap om (i) HUR hälsa utvecklas liksom hur negativ stress utvecklas, (ii) VAD man kan göra för att förstärka hälsan och förändra negativ stress, d v s lära känna nödvändiga ”verktyg” och (iii) att intensivt använda-träna dem. OBS att små och många steg i rätt riktning i träningsprocessen skapar förutsättningar för stora förändringar – till vanemässigt positiva beteenden.

Därvid fokuserar vi på utbildning, träning och handledning där

  1. Kunskap och (personlig) tillämpning av den biopsykosociala verktygslådan utgör en hörnsten
  2. Mätinstrument som observerar, identifierar och följer utvecklingen av
  3. Egeninsatser, vid behov
  4. Handledning av utbildade MindBioFeedback tränare erbjuds

… skapar möjligheter för en konstruktiv utveckling och vidmakthållande av personlig hälsa och prestation hand i hand.

Varför då? Vårt argument är att för att genomföra förändringar av så komplex ”system”, som vi faktiskt är, fordras så omfattande egeninsatser i form av kunskap och dess tillämpning att vi svårligen kan motiveras att genomföra det utan att förstå ”varför, vad och hur” liksom att skräddarsy vår personliga användning av verktygen samt att kunna följa (vår egen evidensbaserade) utvecklingen.

För mera info om klinisk tillämpning (patienten som aktiv, utbildad, kompetens resurs i sin egen rehabilitering) kommer snarast att hänvisning ske här nedan.

För mera info om tillämpning inom idrott också mer info här nedan

För mera info hur MindBioFeedback kan användas inom så vitt skilda områden – mer info snart här.

MindBioFeedback bygger på 30 årigt arbete men är nystartat och mer info kommer alltså under hösten 2019.

Ansvarig: Bo von Scheele, professor