Att befria sig från svåra psykologiska/psykiatriska problem

Praktiska strategier för att befria sig från svåra psykologiska/psykiatriska problem inklusive biofeedback och hypnos kan vara svårt att förklara med enbart text – mycket lättare för mig att förklara och visa i konkreta biofeedback i verkliga situationer – där man kan se sin egen förmåga att påverka fysiologiska/biologiska stressprocesser. Samtidigt är det viktigt att försöka visa på perspektiv och möjligheter vid svåra psykologiska/psykiatriska problem – givet man klarar av/orkar läsa/tänka/testa/utvärdera – något som inte är lätt utan stöd från trygghetsskapande omgivning – som man ofta inte har tillgång till! Därför är jag tacksam för synpunkter på texten nedan – kritiska synpunkter och förslag till hur var och en anser den kan bli bättre. Ingen av oss har patent på ”sanningen” och varje läsare skapar sig sin egen förståelse .. en utmaning att jobba med – eller hur?

En central utgångspunkt är att förstå och inse konsekvenserna av hur vår hjärna utvecklats: (a) limbiska systemet (däggdjursdelen i vår hjärna) som är säte för känslor/upplevelser/minnen som utvecklats genom årmiljoner av evolution och (b) mänskliga delen som utvecklats sista c 300.000 åren. Limbiska systemets processer består till stor del av icke-medvetna processer som normalt samverkar med medvetna verbala-kognitiva processer men som vid tillfälligt och kronisk stress kan fullständigt ta över kontrollen av våra tankar/känslor/… alltså blockera vårt förnuft och rationella handlande! Detta gäller inte bara svåra tvångshandlingar/beteenden/tankar utan även våra beteende i vardagliga situationer där vi inte ens är medvetna om att problem förekommer – vi tror att vi vill göra något som vi egentligen inte vill – finns mycket forskning på detta, även hypnosforskning!

För att försöka förklara så enkelt som möjligt så skall jag här nedan lägga in en intalad Power Point bild/text förklaring och sedan gå in på strategier/verktyg hur man själv steg för steg kan befria sig från att slaviskt styras av mer eller mindre svåra stressrelaterade minneskluster!

-> Här kommer denna presentation att läggas in snarast

 

Går vidare just nu där fobibeteende förklaringsmodellen utgör plattform för alla typer av mer eller mindre tvångsrelaterade processer;

 

Nedan avser jag att försöka förklara hur man med psykofysiologiska beteendemedicinska strategier

  1. Förklara enkelt med konkret exempel hur ett fobibeteende (OBS beteende grundat i företrädesvis, men inte alltid omedvetna minnen eller minnen man kommer ihåg men inte inser dess påverkan på aktuellt problem) uppstår, hur det kan påverka biopsykosociala processer på olika sätt mycket beroende på vars och ens ”stresshistoria” där PTSD utgör kraftfull plattform att utveckla svåra fobibeteenden. Men att det kan påverkas negativt genom upprepad exponering eller undvikande beteende (som styr efterhand automatiskt!) men mycket effektivt positivt och rensa bort fobibeteendet genom rekonsolidering som innebär att både själva konkreta neurologiska minnesnätverket stegvis ändras liksom den psykologiska-emotionella stressupplevelsen och dess beteendepåverkan – alltså integrerade psykofysiologiska beteendemedicinska tekniker inklusive biofeedback och hypnos.
  2. Vanligt fobibeteende är rädsla för spindlar, andra insekter, hundar, … där t.ex. jag haft en gång olika som jag med beteendetekniker som jag jobbat bort men också s.k. tvångsbeteenden (OCB – där B står för behavior vilket är relevant där gamla OCD (D står för Disorder) är mer relevant för läkemedelsintressen och gamla psykiatriska metoder men inte för dagens kunskaps- och praktikutveckling där rekonsolidering utgör tydlig plattform för effektiva utredningar och interventioner.
  3. Hur är/fungerar/.. då psykofysiologiska beteendemedicinska rekonsolideringsbaserade metoder till? Det beskriver jag nedan:

 

Rubriker (texter kommer …)

Hur uppstår ett fobiskt minne som sedan styr mina beteenden/känslor/handlingar

 

 

Ett eget exempel från c 5 års ålder:

 

En biopsykosocial medicinsk verktygslåda att förstå och skräddarsytt (anpassat till mig skälv) använda för att påverka och frigöra mig från slaviskt fobiskt relaterade problem som styr mitt beteende?

 

Hur kan jag finna ut hur jag kan använda ovan verktyg?

 

Om jag har svårt att klara av ovan själv. Hur och var kan jag få coachning?

 

Sammanfattning

 

Referenser och att läsa vidare

Texter